KHU CÔNG NGHIỆP NAM CẦU KIỀN

Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Nam Cầu Kiền, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Tel: 0225.3645365
Email: info@namcaukien.com.vn
Website: namcaukien.com.vn

Chuyên viên 1

Nguyễn Thị Thu Hiền
Chuyên viên KD - Hỗ trợ thủ tục Dự án 
 0866.42.1990
 thuhien.nguyen@namcaukien.com.vn

Chuyên viên 1

Hoàng Thị Loan
Chuyên viên Quản lý hạ tầng
 098.9487.536
loan.hoang@namcaukien.com.vn

Chuyên viên 1

Phạm Hồng Phát
 Chuyên viên KD - Quản lý dịch vụ
 0793.853.888
hongphat.pham@namcaukien.com.vn

Chuyên viên 1

Vũ Thị Lan Nhi
Chuyên viên Quản lý môi trường
 0978.303.360

lannhi.vu@namcaukien.com.vn

Chuyên viên 1

Phạm Thị Phan Ly
Chuyên viên Marketing 
 0363.130.434
phanly.pham@namcaukien.com.vn

Chuyên viên 1

Phạm Viết Ngọc Khả
Chuyên viên Cây xanh - Cảnh quan 
 0936.852.289
 ngockha.pham@namcaukien.com.vn

 

Đặt lịch tham quan khu công nghiệp

Giao dịch công việc

Chuyên viên 1

Nguyễn Anh Minh
Giám Đốc Kinh doanh 
 0988.277.527
 anhminh.nguyen@namcaukien.com.vn

Chuyên viên 1

Nguyễn Thị Thu Hiền
Trưởng BP Pháp lý đầu tư
 0866.42.1990
 thuhien.nguyen@namcaukien.com.vn

Chuyên viên 1

Cũng Vĩnh Thành
Trưởng BP bán hàng 1 
 0909.946.432
 thanhcom90@gmail.com

Mai Quốc Hưng
Trưởng BP bán hàng 2 
 0342.596.398
 mai.quochungunmecorp@g

 

KHU CÔNG NGHIỆP NAM CẦU KIỀN

Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Nam Cầu Kiền, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Tel: 0225.3645365
Email: info@namcaukien.com.vn
Website: namcaukien.com.vn

Chuyên viên 1

Nguyễn Anh Minh
Giám Đốc Kinh doanh 
 0988.277.527
 anhminh.nguyen@namcaukien.com.vn

Chuyên viên 1

Hoàng Thị Loan
Chuyên viên Quản lý hạ tầng
 0989.487.536
 loan.hoang@namcaukien.com.vn

Chuyên viên 1

Phạm Hồng Phát
Chuyên viên Đối ngoại
 0793.853.888
hongphat.pham@namcaukien.com.vn

Chuyên viên 1

Phạm Thị Phan Ly
Chuyên viên Marketing 
 0363.130.434
 phanly.pham@namcaukien.com.vn

0225.3645365
messenger icon